Download Free Pdf Digital Marketing Plan Sample

Truman Slate

Three Email Marketing Tips For the Bored Email Marketer

If you are a seasoned email marketing strategist you may have noticed a pattern of repetitive, typical and established email marketing strategies commonly used today. You are probably used to the emphasis on the email “holy trinity” – “subject lines,” “creatives” and “images” – as if all email marketing only needed these three elements.

So after years of testing “subject lines,” “creatives” and “images” to get better “subject lines,” “creatives” and “images” email conversion Palm Beach Gardens Car Accident Lawyer rates are still dropping. What is the email marketer to do next?

If you, just like me at times, find yourself in this predicament, you may be what I call the “bored email marketer.”

Here are three techniques that boost creativity and help to break away from email marketing boredom:

  1. Focus on concepts first not creatives and images.
    According to a
Read More

Technologia laserowa ochroni infras… – Information Centre – Research & Innovation

Lincoln Wylie

Uderzenia piorunów mogą spowodować poważne uszkodzenia budynków oraz infrastruktury krytycznej, na przykład lotnisk. W celu zmniejszenia tego zagrożenia uczestnicy jednego z projektów finansowanych przez UE wykorzystują zaawansowaną technologię laserową, aby kontrolować miejsca uderzeń piorunów. Laserowa instalacja odgromowa może zmniejszć straty finansowe i pomóc ratować życie ludzkie.